نمایش 1–12 از 14 نتیجه

شیر برقی جوشی 1/2چینی

شیر برقی سلونوئید ولو چینی اتصال جوشی("1/2) CHINA SOLENOID VALVE  

شیر برقی جوشی 1/8-1چینی

شیر برقی سلونوئید ولو چینی اتصال جوشی("1/8-1) CHINA SOLENOID VALVE  

شیر برقی جوشی 1/8-2چینی

شیر برقی سلونوئید ولو چینی اتصال جوشی("1/8-2) CHINA SOLENOID VALVE  

شیر برقی جوشی 3/8-1چینی

شیر برقی سلونوئید ولو چینی اتصال جوشی("3/8-1) CHINA SOLENOID VALVE  

شیر برقی جوشی 3/8چینی

شیر برقی سلونوئید ولو چینی اتصال جوشی("3/8) CHINA SOLENOID VALVE  

شیر برقی جوشی 5/8-1چینی

شیر برقی سلونوئید ولو چینی اتصال جوشی("5/8-1) CHINA SOLENOID VALVE  

شیر برقی جوشی 5/8چینی

شیر برقی سلونوئید ولو چینی اتصال جوشی("5/8) CHINA SOLENOID VALVE  

شیر برقی جوشی 7/8چینی

شیر برقی سلونوئید ولو چینی اتصال جوشی("7/8) CHINA SOLENOID VALVE  

شیر برقی مهره ای 1/2چینی

شیر برقی سلونوئید ولو چینی اتصال مهره ای("1/2) CHINA SOLENOID VALVE  

شیر برقی مهره ای 1/4چینی

شیر برقی سلونوئید ولو چینی اتصال مهره ای("1/4) CHINA SOLENOID VALVE  

شیر برقی مهره ای 1/8-1چینی

شیر برقی سلونوئید ولو چینی اتصال مهره ای("1/8-1) CHINA SOLENOID VALVE  

شیر برقی مهره ای 3/8چینی

شیر برقی سلونوئید ولو چینی اتصال مهره ای("3/8) CHINA SOLENOID VALVE