نمایش 1–12 از 38 نتیجه

دیفرنشیال پرشرآلکو FD113S

دیفرنشیال پرشر سوئیچ بدون ریست الکو Alco oil differential pressure switches FD113S دقت بالای زمان مستقل از دمای محیط تنظیم زمان کاملاً قابل تنظیم (20 تا 150 ثانیه) برای نسخه ZU سیگنال خروجی ایزوله که نشان دهنده خطا یا عملکرد است.  

سوزن اکسپنشن ولو X11873-B4B

سوزن اکسپنشن ولو X11873-B4B: سازگاری با مبردهای R134A,R22,R404A,R507,R407C متناسب با پاورهای 14NW,12SW,14HW,11MW

سوزن اکسپنشن ولو X11873-B5B

سوزن اکسپنشن ولو X11873-B5B: سازگاری با مبردهای R134A,R22,R404A,R507,R407C متناسب با پاورهای 17NW,14SW,18HW,13MW

سوزن اکسپنشن ولو X22440-B1B

سوزن اکسپنشن ولو X22440-B1B: سازگاری با مبردهای R134A,R22,R404A,R507,R407C متناسب با پاورهای 50NW,25SW,50HW,25MW

سوزن اکسپنشن ولو X22440-B2B

سوزن اکسپنشن ولو X22440-B2B: سازگاری با مبردهای R134A,R22,R404A,R507,R407C متناسب با پاورهای 100NW,75SW,100HW,75MW

سوزن اکسپنشن ولو X22440-B3.5B

سوزن اکسپنشن ولو X22440-B3.5B: سازگاری با مبردهای R134A,R22,R404A,R507,R407C متناسب با پاورهای 200NW,150SW,200HW,150MW

سوزن اکسپنشن ولو X22440-B3B

سوزن اکسپنشن ولو X22440-B3B: سازگاری با مبردهای R134A,R22,R404A,R507,R407C متناسب با پاورهای 200NW,150SW,200HW,150MW  

سوزن اکسپنشن ولو X22440-B4B

سوزن اکسپنشن ولو X22440-B4B: سازگاری با مبردهای R134A,R22,R404A,R507,R407C متناسب با پاورهای 400NW,250SW,300HW,250MW

سوزن اکسپنشن ولو X22440-B5B

سوزن اکسپنشن ولو X22440-B5B: سازگاری با مبردهای R134A,R22,R404A,R507,R407C متناسب با پاورهای 550NW,400SW,500HW,350MW

سوزن اکسپنشن ولو X22440-B6B

سوزن اکسپنشن ولو X22440-B6B: سازگاری با مبردهای R134A,R22,R404A,R507,R407C متناسب با پاورهای 750NW,600SW,750HW,550MW

سوزن اکسپنشن ولو X22440-B7B

سوزن اکسپنشن ولو X22440-B7B: سازگاری با مبردهای R134A,R22,R404A,R507,R407C متناسب با پاورهای 1000NW,850SW,1000HW,750MW

سوزن اکسپنشن ولو X22440-B8B

سوزن اکسپنشن ولو X22440-B8B: سازگاری با مبردهای R134A,R22,R404A,R507,R407C متناسب با پاورهای 1150NW,1000SW,1200HW,900MW