نمایش 1–12 از 35 نتیجه

کمپرسور 15 اسب بیتزر 4PES-15

کمپرسور 15 اسب بیتزر BITZER 4PES-15: 2.60 دسی متر مکعب روغن برای کارکرد کمپرسور نامبرده نیاز است.

کمپرسور بیتزر 10 اسب 4VE-10

کمپرسور بیتزر 10 اسب BITZER 4ve-10: این کمپرسور از نوع سمی هرمتیک بوده و با 4سیلندر طراحی شده ودارای قابلیت جابه جایی34.73 مترمکعب برساعت است.

کمپرسور بیتزر 10 اسب 4VES-10

کمپرسور بیتزر 10 اسب BITZER 4VES-10 2.60 دسی متر مکعب روغن برای کارکرد کمپرسور نامبرده است.  

کمپرسور بیتزر 10اسب 4PE-12

کمپرسور بیتزر 10اسب BITZER 4PE-12: 2.60 دسی متر مکعب روغن برای کارکردکمپرسور نامبرده است.      

کمپرسور بیتزر 13اسب 4TE-12

کمپرسور بیتزر 13اسب BITZER 4TE-12: 2.60 دسی متر مکعب روغن برای کارکرد کمپرسور نامبرده نیاز است.  

کمپرسور بیتزر 15 اسب 4HE-18

کمپرسور بیتزر 15 اسب BITZER 4HE-18: 4 دسی متر مکعب روغن برای کارکرد کمپرسور نامبرده نیاز است.  

کمپرسور بیتزر 15 اسب 4PE-15

کمپرسور بیتزر 15 اسب BITZER 4PE-15: 2.60 دسی متر مکعب روغن برای کارکرد کمپرسورنامبرده است.

کمپرسور بیتزر 2 اسب 2DES-2

کمپرسور بیتزر2 اسب BITZER 2des-2: 1.5دسی متر مکعب روغن جهت کارکرد کمپرسور فوق مورد نیازمی باشد.

کمپرسور بیتزر 2 اسب بخار 2FES-3

کمپرسور 2 اسب بیتزر مدلBITZER 2FES-3 تناسب داشتن باسردخانه های زیر صفری و بالای صفری اندازه شیر ورودی و خروجی برای این کمپرسور به ترتیب 5.8و1.2 درنظر گرفته شده است.

کمپرسور بیتزر 4 اسب 2CES-4

کمپرسور بیتزر4 اسب BITZER 2CES-4 کمپرسور نامبرده از نوع سمی هرمتیک بوده وبه صورت 4سیلندر دارای قابلیت جابه جایی 16.24 مترمکعب برساعت است.  

کمپرسور بیتزر 5.5 اسب 4FES-5

کمپرسور بیتزر 5.5 اسب 4FES-5 2 دسی متر مکعب روغن برای کمپرسور 4FES-5 مورد نیازمی باشد.    

کمپرسور بیتزر 5.5 اسب 4VE-7

کمپرسور بیتزر 5.5 اسب BITZER 4VE-7 2 دسی متر مکعب حجم روغن مورد نیاز برای کارکرد کمپرسور نامبرده است.