نمایش 1–12 از 49 نتیجه

اویل سپراتور کستل 1/8-1

castel oil seprator 1-1/8 اویل سپراتور روغن‌ اضافه را از اجزا مختلف سیکل تبریدمانند کندانسور, لوله‌هاو صفحات اواپراتور پاک کرده و به این صورت موجب بهبود کارایی سیستم می گردد.

اویل سپراتور کستل 1/8-2

castel oil seprator 2-1/8 اویل سپراتور روغن‌ اضافه را از اجزا مختلف سیکل تبریدمانند کندانسور, لوله‌هاو صفحات اواپراتور پاک کرده و به این صورت موجب بهبود کارایی سیستم می گردد.

اویل سپراتور کستل 3/8-1

castel oil seprator 1-3/8 اویل سپراتور روغن‌ اضافه را از اجزا مختلف سیکل تبریدمانند کندانسور, لوله‌هاو صفحات اواپراتور پاک کرده و به این صورت موجب بهبود کارایی سیستم می گردد.

اویل سپراتور کستل 5/8-1

castel oil seprator 1-5/8 اویل سپراتور روغن‌ اضافه را از اجزا مختلف سیکل تبریدمانند کندانسور, لوله‌هاو صفحات اواپراتور پاک کرده و به این صورت موجب بهبود کارایی سیستم می گردد.

اویل سپراتور کستل 7/8

castel oil seprator اویل سپراتور روغن‌ اضافه را از اجزا مختلف سیکل تبریدمانند کندانسور, لوله‌هاو صفحات اواپراتور پاک کرده و به این صورت موجب بهبود کارایی سیستم می گردد.

بال ولو پورت دار (سوزن خور) کستل “3/8

شیرتوپی پورت دار کستل "3/8 (Castel Ball Valve Access Port) بال ولو سوزن دار نامبرده با کدقطعه 6570/2A شناخته می گردد.

بوبین شیربرقی کستل 9100/RA2

Castel coil 9100/RA2 قابلیت اتصال توسط جعبه تقسیم و داشتن عایق درمقابل رطوبت وکارایی مناسب در دمای محیط تا ℃50    

بوبین شیربرقی کستل 9100/RA4

Castel coil 9100/RA4 قابلیت اتصال توسط جعبه تقسیم وداشتن عایق درمقابل رطوبت وهمچنین کارکرد بالا در دمای محیط تا ℃50  

بوبین شیربرقی کستل 9100/RA6

Castel coil 9100/RA6 قابلیت اتصال این بوبین به وسیله جعبه تقسیم وداشتن قابلیت عایق رطوبت همچنین کارایی در انواع مختلف شیر برقی های بازدارد.  

بوبین شیربرقی کستل 9100/RA6

Castel coil 9100/RA6 قابلیت اتصال توسط جعبه تقسیم وداشتن عایق درمقابل رطوبت همچنین کارایی مناسب در دمای محیط تا ℃50  

بوبین شیربرقی کستل RD1/9120

Castel coil RD1/9120 قابلیت اتصال توسط جعبه تقسیم وداشتن عایق درمقابل رطوبت همچنین کارایی بالا در دمای محیط تا ℃50  

بوبین شیربرقی کستل RD2/9120

Castel coil RD2/9120 قابلیت اتصال توسط جعبه تقسیم و داشتن عایق در مقابل رطوبت همچنین کارایی مناسب در دمای محیط تا ℃50