نمایش دادن همه 2 نتیجه

شیر روتولاک (شیرکمپرسور) چینی”1/8-1

شیر کمپرسور(شیر سرویس)چینی"1/8-1 (rotolock valve) کارایی شیر روتولاک به این صورت است که از هدر رفت مبرد ( گاز فریون ) در زمان خرابی کمپرسور جلوگیری می کند که این کار باعث منافع بسیاری از نظر اقتصادی و زیست محیطی می گردد.

شیر روتولاک (شیرکمپرسور) چینی”7/8

شیر کمپرسور(شیر سرویس)چینی"7/8 (rotolock valve) کارایی شیر روتولاک به این صورت است که از هدر رفت مبرد ( گاز فریون ) در زمان خرابی کمپرسور جلوگیری می کند که این کار باعث منافع بسیاری ازنظر اقتصادی و زیست محیطی می گردد.