کمپرسور منیروپ دانفوس

دسته بندی ها
  رنگ

   محصولات

   نمایش 9 24 36

   کمپرسور پیستونی MT100-4VM دانفوس

   کمپرسور پیستونی (منیروپ) دانفوس Danfoss Maneurop Compressors MT100-4VM کمپرسور نامبرده 3فاز وبه شکل 4 سیلندرساخت وطراحی شده مبرد سازگاربا این مدل (R22) می باشد. کاربرداین کمپرسور درچیلر ها،یخچال ها، سردخانه ها و … است .          
      

   کمپرسور پیستونی MT125-4VM دانفوس

   کمپرسور پیستونی (منیروپ) دانفوس Danfoss Maneurop Compressors MT125-4VM کمپرسور نامبرده 3فاز وبه شکل 4 سیلندرساخت وطراحی شده مبرد سازگاربا این مدل (R22) می باشد. کاربرداین کمپرسور درچیلر ها،یخچال ها، سردخانه ها و … است .    
      

   کمپرسور پیستونی MT144-4VM دانفوس

   کمپرسور پیستونی (منیروپ) دانفوس Danfoss Maneurop Compressors MT144-4VM کمپرسور نامبرده 3فاز وبه شکل 4 سیلندرساخت وطراحی شده مبرد سازگاربا این مدل (R22) می باشد. کاربرداین کمپرسور درچیلر ها،یخچال ها، سردخانه ها و … است .    

   کمپرسور پیستونی MT160-4VM دانفوس

   کمپرسور پیستونی (منیروپ) دانفوس Danfoss Maneurop Compressors MT160-4VM کمپرسور نامبرده 3فاز وبه شکل 4 سیلندرساخت وطراحی شده مبرد سازگاربا این مدل (R22) می باشد. کاربرداین کمپرسور درچیلر ها،یخچال ها، سردخانه ها و … است.      

   کمپرسور پیستونی MT18-5VM دانفوس

   کمپرسور پیستونی (منیروپ) دانفوس Danfoss Maneurop Compressors MT18-5VM کمپرسور نامبرده 1فاز و به شکل تک سیلندرساخت وطراحی شده مبرد سازگاربا این مدل (R22) می باشد. کاربرداین کمپرسور درچیلر ها،یخچال ها، سردخانه ها و … است . MT18-5VM جز کمپرسورهای (هرمتیک) بسته Danfoss است.داشتن قابلیت های حفاظت از موتور، وجود دریچه دایره ای و مکش سریع مبرد و مقاومت در برابر هرگونه ضربه ناشی از ورود مبرد به کمپرسور ازخصوصیات این کمپرسور است.  
      

   کمپرسور پیستونی MT22-5VM دانفوس

   کمپرسور پیستونی (منیروپ) دانفوس Danfoss Maneurop Compressors MT22-5VM کمپرسور نامبرده 1فاز وبه شکل تک سیلندرساخت وطراحی شده مبرد سازگاربا این مدل (R22) می باشد. کاربرداین کمپرسور درچیلر ها،یخچال ها، سردخانه ها و … است .  

   کمپرسور پیستونی MT28-4VM دانفوس

   کمپرسور پیستونی (منیروپ) دانفوس Danfoss Maneurop Compressors MT28-4VM کمپرسور نامبرده 3فاز وبه شکل تک سیلندرساخت وطراحی شده مبرد سازگاربا این مدل (R22) می باشد. MT28-4VM جز کمپرسورهای (هرمتیک) بسته Danfoss است.داشتن قابلیت های حفاظت از موتور، وجود دریچه دایره ای و مکش سریع مبرد و مقاومت در برابر هرگونه ضربه ناشی از ورود مبرد به کمپرسور ازخصوصیات این کمپرسور است.    
      

   کمپرسور پیستونی MT28-5VM دانفوس

   کمپرسور پیستونی (منیروپ) دانفوس Danfoss Maneurop Compressors MT28-5VM کمپرسور نامبرده 1فاز وبه شکل تک سیلندرساخت وطراحی شده مبرد سازگاربا این مدل (R22) می باشد. کاربرداین کمپرسور درچیلر ها،یخچال ها، سردخانه ها و … است .
    

   کمپرسور پیستونی MT32-4VM دانفوس

   کمپرسور پیستونی (منیروپ) دانفوس Danfoss Maneurop Compressors MT32-4VM کمپرسور نامبرده 3فاز وبه شکل تک سیلندرساخت وطراحی شده مبرد سازگاربا این مدل (R22) می باشد. کاربرداین کمپرسور درچیلر ها،یخچال ها، سردخانه ها و … است .      
      

   کمپرسور پیستونی MT32-5VM دانفوس

   کمپرسور پیستونی (منیروپ) دانفوس Danfoss Maneurop Compressors MT32-5VM کمپرسور نامبرده 1فاز وبه شکل تک سیلندرساخت وطراحی شده مبرد سازگاربا این مدل (R22) می باشد. کاربرداین کمپرسور درچیلر ها،یخچال ها، سردخانه ها و … است .        
      

   کمپرسور پیستونی MT36-4VM دانفوس

   کمپرسور پیستونی (منیروپ) دانفوس Danfoss Maneurop Compressors MT36-4VM کمپرسور نامبرده 3فاز وبه شکل تک سیلندرساخت وطراحی شده مبرد سازگاربا این مدل (R22) می باشد. کاربرداین کمپرسور درچیلر ها،یخچال ها، سردخانه ها و … است .  

   کمپرسور پیستونی MT40-4VM دانفوس

   کمپرسور پیستونی (منیروپ) دانفوس Danfoss Maneurop Compressors MT40-4VM کمپرسور نامبرده 3فاز وبه شکل تک سیلندرساخت وطراحی شده مبرد سازگاربا این مدل (R22) می باشد. کاربرداین کمپرسور درچیلر ها،یخچال ها، سردخانه ها و … است .    
      

   کمپرسور منیروپ دانفوس