کمپرسور اسکرال دانفوس

دسته بندی ها

  محصولات

  نمایش 9 24 36

  کمپرسور اسکرال HLM072 دانفوس

  کمپرسور اسکرال دانفوس Danfoss Scroll Compressor HLM072 کمپرسور نامبرده 3فاز طراحی شده وکاربرد درسردخانه ها وتهویه مطبوع دارد. مبردهای سازگاربا این مدل (R22-R407C-R134a) می باشند.  
     

  کمپرسور اسکرال HLM081 دانفوس

  کمپرسور اسکرال دانفوس Danfoss Scroll Compressor HLM081 کمپرسور نامبرده 3فاز طراحی شده وکاربرد درسردخانه ها وتهویه مطبوع دارد. مبردهای سازگاربا این مدل (R22-R407C-R134a) می باشند.
     
     

  کمپرسور اسکرال HRM025 دانفوس

  کمپرسور اسکرال دانفوس Danfoss Scroll Compressor HRM025 کمپرسور نامبرده 3فاز طراحی شده وکاربرد درسردخانه ها وتهویه مطبوع دارد. مبردهای سازگاربا این مدل (R22-R407C-R134a) می باشند.  

  کمپرسور اسکرال HRM042 دانفوس

  کمپرسور اسکرال دانفوس Danfoss Scroll Compressor HRM042 کمپرسور نامبرده 3فاز طراحی شده وکاربرد درسردخانه ها وتهویه مطبوع دارد. مبردهای سازگاربا این مدل (R22-R407C-R134a) می باشند.  

  کمپرسور اسکرال HRM051 دانفوس

  کمپرسور اسکرال دانفوس Danfoss Scroll Compressor HRM051 کمپرسور نامبرده 3فاز طراحی شده وکاربرد درسردخانه ها وتهویه مطبوع دارد. مبردهای سازگاربا این مدل (R22-R407C-R134a) می باشند.  
     
     

  کمپرسور اسکرال HRM060 دانفوس

  کمپرسور اسکرال دانفوس Danfoss Scroll Compressor HRM060 کمپرسور نامبرده 3فاز طراحی شده وکاربرد درسردخانه ها وتهویه مطبوع دارد. مبردهای سازگاربا این مدل (R22-R407C-R134a) می باشند.  

  کمپرسور اسکرال SM100-4VM دانفوس

  کمپرسور اسکرال دانفوس Danfoss Scroll Compressor SM100-4VM کمپرسور نامبرده 3فاز طراحی شده وکاربرد درسردخانه ها وتهویه مطبوع دارد. مبردهای سازگاربا این مدل (R22-R407C-R134a) می باشند.      
     
     

  کمپرسور اسکرال SM110-4VM دانفوس

  کمپرسور اسکرال دانفوس Danfoss Scroll Compressor SM110-4VM کمپرسور نامبرده 3فاز طراحی شده وکاربرد درسردخانه ها وتهویه مطبوع دارد. مبردهای سازگاربا این مدل (R22-R407C-R134a) می باشند.      
     
     

  کمپرسور اسکرال SM120-4VM دانفوس

  کمپرسور اسکرال دانفوس Danfoss Scroll Compressor SM120-4VM کمپرسور نامبرده 3فاز طراحی شده وکاربرد درسردخانه ها وتهویه مطبوع دارد. مبردهای سازگاربا این مدل (R22-R407C-R134a) می باشند.  
     
     

  کمپرسور اسکرال SM124-4VM دانفوس

  کمپرسور اسکرال دانفوس Danfoss Scroll Compressor SM124-4VM کمپرسور نامبرده 3فاز طراحی شده وکاربرد درسردخانه ها وتهویه مطبوع دارد. مبردهای سازگاربا این مدل (R22-R407C-R134a) می باشند.    
     
     

  کمپرسور اسکرال SM125-4VM دانفوس

  کمپرسور اسکرال دانفوس Danfoss Scroll Compressor SM125-4VM کمپرسور نامبرده 3فاز طراحی شده وکاربرد درسردخانه ها وتهویه مطبوع دارد. مبردهای سازگاربا این مدل (R22-R407C-R134a) می باشند.
     
     

  کمپرسور اسکرال SM148-4VM دانفوس

  کمپرسور اسکرال دانفوس Danfoss Scroll Compressor SM148-4VM کمپرسور نامبرده 3فاز طراحی شده وکاربرد درسردخانه ها وتهویه مطبوع دارد. مبردهای سازگاربا این مدل (R22-R407C-R134a) می باشند.  
     
     

  کمپرسور اسکرال دانفوس