دسته بندی ها

  محصولات

  نمایش 9 24 36

  سایت گلاس تو پيچ رو پيچ کستل “1/2

  سایت گلاس پیچ تو پیچ 1.2 کستل (Sight glasses (3950/44 رویت کامل برای مشاهده شرایط جریان درکنارعمر طولانی و نشتی کم سازگار بامبردهای رایج    

  سایت گلاس تو پيچ رو پيچ کستل “3/8

  سایت گلاس پیچ تو پیچ 3.8 کستل (Sight glasses (3950/33 سازگار بامبردهای رایج رویت کامل برای مشاهده شرایط جریان درکنارعمر طولانی و نشتی کم        

  سایت گلاس تو پيچ رو پيچ کستل “5/8

  سایت گلاس پیچ تو پیچ 5.8 کستل (Sight glasses ( 3750/55 رویت کامل برای مشاهده شرایط جریان درکنارعمر طولانی و نشتی کم سازگار بامبردهای رایج      

  سایت گلاس جوشی دانفوس SGI 10 S

  سایت گلس جوشی دانفوس Sight glasses SGI 10 S حداکثر غلظت رطوبت 25 و 43 درجه سانتی گرادبه منظور سبز ماندن شاخص دمای 150 و 250 پی پی ام حداقل غلظت رطوبت 25 و43 درجه سانتی گراد جهت زرد شدن شاخص در دمای  300 و 500 پی پی ام رویت کامل برای مشاهده شرایط جریان درکنارعمر طولانی و نشتی کم  

  سایت گلاس جوشی دانفوس SGI 12 S

  سایت گلس جوشی دانفوس Sight glasses SGI 12 S دید خوب برای نشان دادن شرایط جریان و سازگار بامبردهای رایج حداکثر غلظت رطوبت 25 و 43 درجه سانتی گرادبه منظور سبز ماندن شاخص دمای 150 و 250 پی پی ام حداقل غلظت رطوبت 25 و 43 درجه سانتی گراد جهت زرد شدن شاخص در دمای  300 و 500 پی پی ام

  سایت گلاس جوشی دانفوس SGI 16 S

  سایت گلس جوشی دانفوس Sight glasses SGI 16 S دید خوب برای نشان دادن شرایط جریان و سازگار بامبردهای رایج حداکثر غلظت رطوبت 25 و 43 درجه سانتی گرادبه منظور سبز ماندن شاخص دمای 150 و 250 پی پی ام حداقل غلظت رطوبت 25 و 43 درجه سانتی گراد جهت زرد شدن شاخص در دمای  300 و 500 پی پی ام  

  سایت گلاس جوشی دانفوس SGI 22 S

  سایت گلس جوشی دانفوس Sight glasses SGI 22 S دید خوب برای نشان دادن شرایط جریان    

  سایت گلاس جوشی دانفوس SGI 6S

  سایت گلس جوشی دانفوس Sight glasses SGI 6S حداکثر غلظت رطوبت 25 و 43 درجه سانتی گرادبه منظور سبز ماندن شاخص دمای 150 و 250 پی پی ام حداقل غلظت رطوبت 25 و 43 درجه سانتی گراد جهت زرد شدن شاخص در دمای  300 و 500 پی پی ام رویت کامل برای مشاهده شرایط جریان درکنارعمر طولانی و نشتی کم  

  سایت گلاس جوشی طرح دانفوس (3/8) SG1

  سایت گلاس جوشی طرح دانفوس Sight glasses SG1 نکته:سایت گلاس نامبرده طرح دانفوس (چینی) می باشد.